Group members

  • PhD Student

lf Hao-Jie Li (2017-)
zcc  Cheng-Cheng Zhang (2016-), visiting student of UC Berkeley, USA

  • Master Students

 Jia-Chen Wang (2018-)
 Bing Wu (2018-)
 Yu-Fei Ni (2018-)
 Han Wu (2018-)
lf Hai-Ying Wu (2017-)
lf Gu-Yu Zhou (2016-)
lf Bao Zhu (2016-)

    • Undergraduate Students

N/A