Group members

Current Group Members

  • PhD Student

zcc  Cheng-Cheng Zhang (2016-), visiting student of UC Berkeley, USA

  • Master Students

lf Hai-Ying Wu (2017-)
lf Hao-Jie Li (2017-)
lf Gu-Yu Zhou (2016-)
lf Bao Zhu (2016-)

  • Undergraduate Students

N/A

Alumni

  • Master Students

lf Fei Li (2015-2018)
  De-Yang Wang (2015-2018)
xxy Xin-Yu Xu (2015-2018), visiting student of ENPC, France
bty Yong Zhu (2015-2018)
Dong-Dong Chen (2014-2017), factors affecting the fiber-soil interface bonding
Wen-Wen Dong (2014-2017), fiber optic monitoring of slope deformation
Ya-Nan Wen (2014-2017), nano-bentonite reinforced soil
zcc  Cheng-Cheng Zhang (2013-2016), DFOS-based soil deformation monitoring
sjk Jun-Kuan She (2013-2015), experimental study on optical fiber-soil interface
mq Qian Ma (2013-2015), numerical analysis of reservior slope
wzy Zheng-Yu Wang (2013-2015), strain-based slope stability analysis

  • Undergraduate Students

Xiao Liang (2018), now studies for a Master degree in Guangzhou Institute of Geochemistry, CAS, China
Jin-Wen Huo (2016), now studies for a Master degree in ENPC, France
Aide Aimu (2015), now works in Xinjiang, China
Cheng Chen (2014), now works in Schlumberger Limited, Australia
Cheng-Cheng Zhang (2013), now studies for a Ph.D. degree in Nanjing University, China
Ye-Tian Li (2012), now studies for a Master degree in University of Birmingham, UK
Tian-Long Zhou (2012), now works in China General Nuclear Power Group, China